Zmiana domyślnej akcji opcji "Wyślij do"

Jest to kolejny artykuł z cyklu "Domyślny podpis do poczty email w przedsiębiorstwie". Jak już wspomniałem w poprzednim artykule mogą wystąpić problemy z wysyłaniem maili przy korzystaniu z menu podręcznego "Wyślij do". Rozwiązaniem problemu będzie usunięcie oryginalnego skrótu i zastąpienie go skrótem do prostego skryptu vbs, który wykona zadanie utworzenia nowej wiadomości. W środowisku domenowym do tego celu użyjemy Group Policy Preferences, a na komputerach nie podłączonych do domeny to zadanie trzeba wykonać ręcznie.

Skrypt VBS

Polecam umieszczenie skryptu w udostępnionym folderze, dostępnym dla wszystkich korzystających z poczty (skrypt poprzez Group Policy Preferences zostanie rozdystrybuowany). Tak jak pisałem w poprzednim artykule, został utworzony udostępniony folder \\wss\post_sign$ i właśnie w tym miejscu umieszczę skrypt.

Option Explicit
Dim objArgs, OutApp, oNameSpace, oInbox, oEmailItem, olMailItem
Dim a, oAttachments, subjectStr, olFormatHTML
olMailItem = 0
olFormatHTML = 2
Set objArgs = WScript.Arguments
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")

Set oNamespace = OutApp.GetNamespace("MAPI")
Set oEmailItem = OutApp.CreateItem(olMailItem)
For a = 0 to objArgs.Count - 1
Set oAttachments = oEmailItem.Attachments.Add(objArgs(a))
subjectStr = subjectStr & Right(objArgs(a),Len(objArgs(a))-(InStrRev(objArgs(a),"\"))) & ", "
Next
If subjectStr = "" then subjectStr = "Brak Tematu "
oEmailItem.Subject = "Załączono: " & Left(subjectStr, (Len(subjectStr)-2))
oEmailItem.BodyFormat = olFormatHTML
oEmailItem.Display

Skrypt można pobrać tutaj

Group Policy Preferences - klient

Uwaga! Aby rozwiązanie GPP działało na stacjach klienckich, musi być zainstalowany klient GPP dostępny pod adresem:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=bfe775f9-5c34-44d0-8a94-44e47db35add
można zainstalować go ręcznie lub korzystając z systemu dystrybucji aktualizacji takiego jak np. WUS W przypadku wykorzystania WUS'a należy zatwierdzić do instalacji poprawkę KB943729 (pod warunkiem, że nie jest skonfigurowane automatyczne zatwierdzanie aktualizacji).

Rysunek 1 WUS poprawka KB943729

Rysunek 1 WUS poprawka KB943729

Rysunek 2 WUS poprawka KB KB943729 - zatwierdzanie

Rysunek 2 WUS poprawka KB KB943729 - zatwierdzanie

Utworzenie preferencji zasad grupy (GPP)

To zadanie może być wykonane tylko przy wykorzystaniu Serwera Windows 2008 lub komputera z Windows Vista. W przypadku korzystania z komputera z Vistą należy najpierw zainstalować konsole zarządzające, które są dostępne w pakiecie RSAT. Pakiet można pobrać ze strony Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=9ff6e897-23ce-4a36-b7fc-d52065de9960
Po instalacji należy uruchomić konsolę "Zarządzanie zasadami grupy".

Rysunek 3 Edytor zasad grupy - Windows Vista (RSAT)

Rysunek 3 Edytor zasad grupy - Windows Vista (RSAT)

Następnie, należy utworzyć zasadę grupy lub zmodyfikować już istniejącą. Dla potrzeb tego zadania wykorzystam zasadę opisaną w poprzednim artykule. Modyfikowana zasada ma na celu:

Po zastosowaniu zasad grup należy sprawdzić czy komputery klienckie zachowują się w odpowiedni sposób (w folderze Program Files powinien znajdować się skrypt, a w menu "Wyślij do" powinien być tylko nowy skrót adresata poczty). Poniżej znajdują się zrzuty ekranu z wysłania emaila przy wykorzystaniu opcji "Adresat poczty" z menu "Wyślij do" przed i po zastosowaniu zasad grupy.

Rysunek 11 Wysłanie maila z menu podręcznego - przed zastosowaniem sugerowanego rozwiązania

Rysunek 11 Wysłanie maila z menu podręcznego - przed zastosowaniem sugerowanego rozwiązania

Rysunek 12 Wysłanie maila z menu podręcznego - po zastosowaniu sugerowanego rozwiązania

Rysunek 12 Wysłanie maila z menu podręcznego - po zastosowaniu sugerowanego rozwiązania

Podsumowanie

Po zastosowaniu kroków przedstawionych w obu artykułach dysponujemy już systemem zarządzania podpisami w przedsiębiorstwie. Większość wysyłanych maili będzie wysyłana z odpowiednim podpisem. Problematyczne może być jeszcze wysyłanie maili bezpośrednio z różnych aplikacji. Część problemów można rozwiązać przy pomocy szablonów administracyjnych do aplikacji Office - niestety nie wszystkie opcje można w ten sposób zablokować. Można też próbować korzystać z odpowiednio przygotowanych skryptów vbs dla Microsoft Outlook lub przygotować odpowiedni Add-on do tej aplikacji. Pomocne rozwiązania postaram się przedstawić w następnych artykułach.